118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 115.1 IZ BiH SARAJEVO, 15. oktobra Nasilje u porodici u porastu je usljed loše ekonomske situacije u BiH. Najčešće žrtve nasilja su žene-supruge. Podaci pokazuju da je 50 posto žena u BiH pretrpjelo neki vid nasilja. Zabi- lježeni su i sve češće slučajevi nasi- lja djece nad starijim osobama, istakli su učesnici konferencije koja se održa- va u Sarajevu pod nazivom  Multidisci- plinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici . Cilj konfe- rencije je unaprijediti prevenciju, za- štitu i borbu protiv nasilja u porodi- ci. Naime, male kazne za počinioce nasilja, mali broj izrečenih zaštitnih mjera, te neadekvatne baze podataka, neki su od ključnih problema u oblasti sprečavanja nasilja u porodici.prethodna    <<  1  >>    slijedeća