118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 119.1 IZ BiH SARAJEVO, 22. novembra Agencija za unapređenje stranih inve- sticija u BiH (FIPA) u 2017. je obavila 55 posjeta investitorima u BiH, a više od polovine posjećenih kompanija poka- zalo je interes za proširenje i unapre- đenje svog poslovanja, pokazao je Izv- ještaj o postinvesticijskim aktivnosti- ma FIPA-e koji je predstavljen danas u Sarajevu. Navedeno je da bi se investi- tori koji su već prisutni u Bosni i Hercegovini odlučili na reinvestiranje i novo zapošljavanje ukoliko bi bile otklonjene administrativne barijere s kojim se suočavaju u svom poslovanju.prethodna    <<  1  >>    slijedeća