118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 118.1 IZ BiH BANJA LUKA, 18. augusta Vlada Republike Srpske kao neustavne i nezakonite odbacuje pokušaje Ministar- stva bezbjednosti i drugih institucija BiH da rasporede pripadnike drugih po- licijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske. Vlada RS-a danas je na posebnoj sjedni- ci razmatrala Prijedlog zaključka kojim se daje nalog Ministarstvu unutrašnjih poslova RS-a da ne dozvoli na terito- riji Republike Srpske raspoređivanje pripadnika drugih policijskih agencija. U saopštenju se navodi da Vlada nalaže MUP-u RS-a da,u skladu sa Ustavom i za- konima,svim raspoloživim sredstvima sp- riječi prisustvo i djelovanje pripadni- ka drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji RS bez saglasnosti Vlade RS.prethodna    <<  1  >>    slijedeća