120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 115.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 29. 11. Drugi je dan Međunarodne konferencije o javnim nabavkama, koja se održava na Jahorini. Konferencija ima za cilj jačanje siste- ma u oblasti javnih nabavki pravne za- štite kroz međunarodnu saradnju i raz- mjenu iskustava. Predstavnici agencije za javne nabavke, strčnjaci iz oblasti prava i ekonomije, domaći i evropski panelisti, kroz zajedničku raspravu nastoje unaprijediti oblast javnih na- bavki u BiH. Usvajanje izmjena i dopuna zakona koji je ranije ove godine usvo- jio Dom naroda Parlamenta BiH, polazna je osnova za potpuno usklađivanje sa Direkcijom EU o javnim nabavkama, poručeno je na današnjoj konferenciji.prethodna    <<  1  >>    slijedeća