113_0001.htm114_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 112.1 IZ BiH SARAJEVO, 18. aprila Počeli su razgovori o utvrđivanju i usklađivanju minimalne plaće na podru- čju Federacije između granskih sindika- ta i Federalne vlade. Minimalna plaća bit će utvrđena na osnovu metodologije koju će uraditi Fe- deralni zavod za programiranje razvoja. Koristit će socijalne parametre kao što su prag siromaštva, prosječan broj članova domaćinstva i određeni tržišni parametri. Sindikati nisu iznijeli konkretne zah- tjeve, osim da se najniža plata treba podići za sve radnike u Federaciji za onoliko koliko se utvrdi da je u prvi mah dovoljno za ispunjavanje barem osnovnih potreba.prethodna    <<  1  >>    slijedeća