../300/300_0001.htm115_0001.htm116_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 IZ BiH SARAJEVO, 19. aprila U organizaciji Misije OSCE-a u BiH predstavljen je Drugi izvještaj o pra- ćenju procesuiranja predmeta korupcije u našoj zemlji. Nalazi u Izvještaju zasnovani su na praćenju i ocjeni 300 predmeta pred sudovima na svim nivoima u BiH od 2017. i 2018. godine. Jedna od ocjena je da rad pravosuđa na uklanjanju nedostataka u procesuiranju predmeta korupcije nije zadovoljavajući, te da izvršne i zako- nodavne vlasti nisu iskazale političku spremnost da unaprijede rad pravosuđa u oblasti korupcije.prethodna    <<  1  >>    slijedeća