115_0001.htm116_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 116.1 IZ BiH SARAJEVO, 15. januara Zajednička komisija za odbranu i sigu- rnost Parlamentarne skupštine BiH za- tražila je od Ministarstva sigurnosti BiH i policijskih agencija do 24. janu- ara informaciju o aktivnostima pripa- dnika organizacija Srbska čast i Noćni vukovi proteklih dana u Banjoj Luci. Traži se informacija jesu li registro- vane te je li riječ o terorističkim organizacijama. Zajednička komisija je usvojila zaključak kojim Ministarstvo sigurnosti BiH obavezuje da, u saradnji s nadležnim policijskim i sigurnosnim agencijama, dostavi informaciju o sa- znanjima i eventualnim postojanju i djelovanju paravojnih i parapolicijskih struktura na prostoru BiH, kao i njiho- vim prijetnjama po sigurnost građana.prethodna    <<  1  >>    slijedeća