415_0010.htm 415.9 - U cijenu oglašavanja je uračunata grafička i lektorska obrada poruke. - Redakcija teleteksta zadržava pravo obrade teksta u skladu s programskim odrednicama BHT i zakonskim propisima, a po potrebi i uz saglasnost naručioca izmijeni dio teksta, ne mijenjajući bitni sadržaj poruke. - Kapacitet poruke je određen s tri retka od 40 slovnih mijesta. - Poslovne poruke mogu se oblikovati u 6 boja, upotrebom većih slova, kao i titrajućim isticanjem dijelova teksta. - Naručilac može sedmično mijenjati sadržaj i grafičku obradu poruke. - Minimalan zakup prostora za oglašavanje je 30 dana. - Naknada za oglašavanje plaća se po fakturi BHT, ispostavljenoj na osnovu narudžbe oglašivača.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća