../200/200_0001.htm../600/600_0001.htm../600/600_0001.htm../800/800_0001.htm 415.13 ZAKUP STRANICA TELETEKSTA ZA ON-LINE OGLAŠAVANJE ISTOVREMENO NA OBA KANALA Pored već ponuđenih opcija za oglašava- nje na teletekstu u skladu sa Cjenovni- kom Teleteksta BHT i Televizije Federa- cije BiH (direkatn pristup, odvojeno za svaki kanal), nudimo aranžman zakup stranica teleteksta za on-line oglaša- vanje istovremeno na oba kanala. ON LINE PRISTUP 1 mjesec 6 mjeseci 12 mjeseci samo FTV 2.000 KM 11.000 KM 20.000 KM samo BHT 2.000 KM 11.000 KM 20.000 KM FTV+BHT 1 mjesec 3.200 KM (2x1.600 KM) 6 mjes. 17.600 KM (2x8.800 KM) 12 mjes 32.000 KM (2x16000 KM)prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća