415_0013.htm 415.12 Narudžbe se dostavljaju sa pozivom na broj Ponude, uz naznaku: broj i datum narudžbe, ime naručioca i ID broj, adresa, naziv banke i br. žiro račun, br. rješenja registracije kod suda, vrsta i vrijednost usluga, period oglašavanja, potpis ovlaštenog lica i pečat. Plaćanje se vrši po ispostavljenoj (pro)fakturi RTV FBiH i BHRT. Na Ponudu se primjenjuju sve odredbe važećeg Cjenovnika marketinških usluga na Teletekstu FTV i Cjenovnika marketinških usluga na Teletekstu BHT.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća