641_0017.htm 641.16 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Novinari će općenito izbjegavati imeno- vanje svjedoka u sudskim procesima za ratne zločine, kao i imenovanje njihove rodbine i prijatelja, osim ako poziva- nje na njih nije neophodno za potpuno, pravično i tačno izvještavanje o su- dskom postupku, i ako to neće uticati na pogrešno tumačenje istine ili tok sudskog procesa. Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika U tretiranju djece i maloljetnika no- vinari su dužni krajnje obazrivo po- stupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća