183_0001.htm184_0043.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.42 183   Dr Mevludin Tanović Kod savjeta govornik ima u vidu samo prednost korist sagovornika, kod po- nude - (kao i kod želje ) prednost korist mogu da imaju i govornik i sagovornik uvijek je riječ o nekom konkretnom predmetu koji se nudi , a kod prijedloga ne mora ni jedan od partnera da imaju neku prednost korist. Želje se najčešće izražavaju ekspli- citno performativnim oblicima i to glagolima željeti i voljeti (koji tada ima značenje glagola željeti). Želje govornika u odnosu na samoga sebe. Glagol željeti u prezentu ili potenci- jalu, glagol voljeti samo u potencijalu I. Npr.: Sebi želim više mira. Željela bih više mira u ovoj kući. Voljela bih opet da ga vidim. Želje u odnosu na sagovornika sagovornike izražavaju se isto tako glagolima željeti i voljeti.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća