183_0001.htm184_0086.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.85 183     Dr Mevludin Tanović Ima niz elemenata u jeziku koji povezu- ju iskaze i time na neki način  orga- niziraju  strukturu teksta. Za razliku od upućivačkih elemenata orgonizatori teksta imaju prepoznatljivo značenje i ne upućuju ni na jedan elemenat u tekstu, ali omogućavaju cjelovitost teksta, Na koji način ovi elementi vrše funkciju povezivanja može se prikazati slijedećim primjerom sa partikulom naime. Npr.: Merimi ću uvijek rado pomoći. Ona je, naime, naša najbolja studentkinja. Posljednji iskaz bi bio besmislen ili u svakom slučaju nejasan bez prethodnog iskaza. Uzrok zbog koga  ću rado pomoći Merimi  saopćen je u navedenom iskazu sa partikulom naime.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća