183_0001.htm184_0095.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.94 183     Dr Mevludin Tanović Ovim konektorima se iznosi neki uzrok vršenja radnje u odnosu na prethodni, ali i na potonji iskaz. Ovdje će se navesti primjeri sa ostalim konektorima za uzrok.Npr.: Djela pisana latinskim jezikom počela su se prevoditi prije djela pisanih grčkim.Uzrok valja potra- žiti u činjenici da se latinski mnogo više učio.Imajući na umu činjenicu da zahvaljujući tome što se latinski mnogo više učio, djela pisana latinskim jezikom počela su se prevoditi prije djela pisanih grčkim. Prema ovim primjerima vidi se da konektori uzroka vezuju prethodne iskaze ali i izraze koji slijede. Ova dva segmenta teksta možemo povezati i posljedičnim kone- ktorima, pod uslovom da se tekst razvi- je tako da uzročni dio prethodi poslje- dičnom.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća